Povinný předškolní ročník

Zákonný zástupce dítěte přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání

(od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí /Městskou částí Praha 7/,
se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob předškolního vzdělávání.

Provoz mateřské školy pro děti povinného předškolního věku

 • Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.
 • Příchod dětí do mateřské školy končí v 8:15hod. Pozdější příchod dítěte je možný jen na základě dohody rodičů s třídní učitelkou.
 • Příchod pro děti, které plní povinnou předškolní docházku, přichází do mateřské školy do 8:00 hodin. Povinné předškolní vzdělávání bude probíhat denně v rozmezí mezi 08,15 – 12,15 hodinou, 5 dní v týdnu, mimo hlavní a vedlejší školní prázdniny, jejichž rozsah stanoví MŠMT organizačním pokynem pro každý školní rok
 • V 8.15 budou děti, které plní povinný předškolní ročník již předány třídní učitelce. Pozdější příchod musí zákonný zástupce řádně omluvit na omluvném listě.
 • Nepřítomnost dítěte, které plní povinnou předškolní docházku (dítě, které před začátkem školního roku dosáhlo věku 5 let)
 • Nepřítomnost dítěte je zákonný zástupce povinen omluvit písemně nebo telefonicky do 3 kalendářních dnů.
 • Nepřítomnost v mateřské škole může být omluvena pouze pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů.
 • Důvod a dobu nepřítomnosti zapíše a potvrdí svým podpisem zákonný zástupce v omluvném listě.
 • Omluvenku předloží zákonný zástupce třídním učitelkám ihned při návratu do mateřské školy.

Jiné plnění předškolní docházky

 • Individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.

Individuální vzdělávání

 • Dítě, které bylo přijato do mateřské školy, může zákonný zástupce řediteli školy oznámit, že bude vzděláváno individuálně.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit tuto skutečnost písemně při zápisu do mateřské školy, nebo v průběhu školního roku.
 • Mateřská škola seznámí prokazatelně zákonné zástupce s RVP PV, ŠVP, Desatero pro rodiče a stanoví očekávané výstupy v jednotlivých oblastech u dítěte, které by při ověřování dítě mělo dosáhnout.
 • Mateřská škola stanoví termín pro ověřování osvojení očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech u dítěte na konci listopadu daného školního roku, v kterém je individuální vzdělávání plněno. V případě, že se z důvodu nemoci nedostavil/a k ověřování stanovuje MŠ náhradní termín v půli prosince daného školního roku, v kterém je individuální vzdělávání plněno.
 • Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonní zástupci, kteří přebírají zodpovědnost za vzdělávání dítěte (mimo kompenzačních pomůcek u dětí se SPV).
 • Souhlas s individuálním vzděláváním nelze udělit opakovaně.
 • Dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání, se neúčastní akcí pořádaných MŠ / výlety, exkurze, ŠVP a další/.

Ukončení individuálního vzdělávání dítěte v mateřské škole

 • Ukončit individuální vzdělávání může ředitelka MŠ u dítěte, které je podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vzděláváno v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání, pokud shledá, že dítě nenaplňuje požadované kompetence, nebo pokud se zákonný zástupce nedostaví v řádném, nebo náhradním termínu k ověření očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Toto rozhodnutí má neodkladný účinek.

Pro stažení omluvenek použijte níže uvedené odkazy: 

omluvenka – nemoc

omluvenka – pozdní-příchod