Fakturační údaje

Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a
Na Maninách 1080/29a
Praha 7 Holešovice, 170 00
IČ 65993896

Čísla účtů

Školné, kroužky: 27-6411030287/0100
Stravné: 51-2594500297/0100
Spolek rodičů: 5648647002/5500

Úhrada úplaty za školní stravování

 • Finanční normativ platný pro tento rok je 41,-Kč za celodenní stravování dítěte, 32,-Kč
  za polodenní stravování dítěte. Dále je finanční normativ pro děti, které dovrší ve školním roce 7 let, 43,-Kč za celodenní stravování dítěte, 34,-Kč za polodenní stravné dítěte.
 • Stravné se hradí na běžný účet školní jídelny – č. ú. 51-2594500297/0100 – do 15. dne daného měsíce za měsíc předcházející převodem nebo složenkou. Jako variabilní symbol uvádí paní hospodářka Lucie Mejdrová evidenční číslo Vašeho dítěte včetně číselné specifikace podle třídy.
 • Dietní stravování pro děti, jejichž praktický dětský lékař vydal potvrzení o stavu,
  který vyžaduje stravovat se s omezením podle dietního režimu.
 • Pokud škola nemůže poskytnout dietní stravování v rozsahu, které má dítě stanoveno, může rodič po domluvě s paní hospodářkou donášet v nerezových nádobách připravené jídlo k ohřátí.
 • Do 5. 9. příslušného školního roku se hradí záloha na stravné ve výši 1000,-Kč,
  jejíž vyúčtování bude provedeno do 31. 8. daného školního roku, případně do jednoho měsíce po ukončení docházky dítěte do MŠ. Pozn.: V říjnu je hrazeno stravné za skutečně „projedené“ obědy za září. Složenky na stravné obdržíte ve třídě vždy na začátku měsíce.
 • První den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole se pro účely této vyhlášky považuje
  za pobyt ve škole.
 • V případě nástupu dítěte do mateřské školy v průběhu školního roku musí být úhrada stravného a zálohy stravného doložena v den zahájení docházky dítěte do mateřské školy.

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání

 • Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona
  a § 6 vyhlášky MŠMT č. 280/2016 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Základní částka pro školní rok 2022/2023 na celodenní provoz činí 800,-Kč měsíčně.
 • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které před začátkem školního roku dosáhlo věku 5 let.
 • V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata poměrně sníží. Toto bude oznámeno písemně na nástěnce školy.
 • Vyúčtování bude provedeno vždy k 31. 8. příslušného školního roku, případně do jednoho měsíce po ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
 • Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne předešlého měsíce na měsíc následující na běžný účet mateřské školy č. 27-6411030287/0100 převodem, případně složenkou.
 • V případě nástupu dítěte do mateřské školy v průběhu školního roku musí být úhrada úplaty za vzdělávání doložena v den zahájení docházky dítěte do mateřské školy.

Osvobození od úplaty

Ředitelka školy rozhodne o prominutí platby za předškolní vzdělávání v souladu s Ustanovením §6 vyhlášky č. 280/2016 Sb., o předškolním vzdělávání v následujících případech:

 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

K prokázání této skutečnosti je třeba doložit žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání a dokumenty prokazující tuto skutečnost (potvrzení o pobírání dávek v hmotné nouzi, o zvýšeném příspěvku na péči, pěstounské dávky).

Rodič si musí žádat o příslušné potvrzení a sám si ho vyřídit.