Granty a projekty MŠ U Uranie

 

OP VVV Rozvojový program pedagogů MŠ U Uranie Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 21.08.2017 20.08.2019
OP VVV Personální podpora v MŠ U Uranie Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Publicita projektu PERSONÁLNÍ PODPORA V MŠ

01.09.2019 31.08.2021
OP PPR Dětská skupina Jesličky Cílem projektu je transformace stávajícího zařízení péče o děti na zařízení poskytující službu péče o děti dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a jejich provoz.
Jedná se o zařízení s kapacitou 15 dětí, s adresou místa provozu U Pergamenky 1144/1a, Praha 7 Holešovice, PSČ 170 00.Projekt Dětská skupina Jesličky, reg. číslo CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001351 je spolufinancován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl. m. Prahy. Cílem projektu je zajištění dostatečných kapacit zařízení péče o děti v MČ Praha 7 a umožnit tak rodičům přístup k zaměstnání, kariérní postup a dále také přispět ke sladění jejich pracovního a soukromého života.
01.04.2019 31.08.2021
OP PPR Bezpečně v MŠ U Uranie aneb „Nepovolaným vstup zakázán!“ Cílem projektu je modernizace a vybavení mateřské školy řešící bezbariérovou dostupnost a zajištění bezpečnosti mateřské školy. Bude vybudována rampa pro bezbariérový přístup, rekonstruováno nevyhovující a nebezpečné oplocení školní zahrady a instalován systém elektronického video vrátného s možností kontroly přicházejících osob pro zvýšení bezpečnosti dětí.

PUBLICITA – plakát

01.04.2018 31.08.2018
OP PPR Venkovní učebna aneb pojďme se učit ven Cílem projektu je modernizace a vybavení mateřské školy řešící vznik dvou venkovních učeben s bezbariérovým přístupem. Součástí je i pořízení vybavení, které zlepší kvalitu a možnosti předškolního vzdělávání žáků ZŠ a partnerské organizace ZŠ T.G.Masaryka.

Venkovní učebna aneb pojďme se učit ven

kolize investičních akcí: pozastaveno 31.05.2020
OP PPR Multikulturní rozvojový projekt MŠ U Uranie Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity.

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001253

Finanční rámec projektu

Celkové způsobilé výdaje 698 616,00 100
Podpora poskytovaná z OP PPR 698 616,00 100%

z toho podpora z ESF 349 308,00 50%
z toho podpora z rozpočtu HMP 349 308,00 50%

Publicita projektu

Prezentace stáže v Anglii

Prezentace stáže Irsko 2019

01.09.2018 31.12.2020
OP VVV Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Více o projektu se dozvíte zde: Text-o-projektu-na-web_komplexni-podpora_akt

01.09.2019 31.08.2021