Granty

OP VVV Rozvojový program pedagogů MŠ U Uranie Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 21.08.2017 20.08.2019
OP VVV Personální podpora v MŠ U Uranie Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Publicita projektu PERSONÁLNÍ PODPORA V MŠ

01.09.2019 31.08.2021
OP PPR Dětská skupina Jesličky II Cílem projektu je transformace stávajícího zařízení péče o děti na zařízení poskytující službu péče o děti dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a jejich provoz.
Jedná se o zařízení s kapacitou 15 dětí, s adresou místa provozu U Pergamenky 1144/1a, Praha 7 Holešovice, PSČ 170 00. Projekt Dětská skupina Jesličky II, reg. číslo CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002332 je spolufinancován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl. m. Prahy. Cílem projektu je zajištění dostatečných kapacit zařízení péče o děti v MČ Praha 7 a umožnit tak rodičům přístup k zaměstnání, kariérní postup a dále také přispět ke sladění jejich pracovního a soukromého života.
01.09.2021 31.08.2023
OP PPR Bezpečně v MŠ U Uranie aneb „Nepovolaným vstup zakázán!“ Cílem projektu je modernizace a vybavení mateřské školy řešící bezbariérovou dostupnost a zajištění bezpečnosti mateřské školy. Bude vybudována rampa pro bezbariérový přístup, rekonstruováno nevyhovující a nebezpečné oplocení školní zahrady a instalován systém elektronického video vrátného s možností kontroly přicházejících osob pro zvýšení bezpečnosti dětí.

PUBLICITA – plakát

01.04.2018 31.08.2018
OP PPR Venkovní učebna aneb pojďme se učit ven Cílem projektu je modernizace a vybavení mateřské školy řešící vznik dvou venkovních učeben s bezbariérovým přístupem. Součástí je i pořízení vybavení, které zlepší kvalitu a možnosti předškolního vzdělávání žáků ZŠ a partnerské organizace ZŠ T.G.Masaryka.

Venkovní učebna aneb pojďme se učit ven

kolize investičních akcí: pozastaveno 31.05.2020
OP PPR Multikulturní rozvojový projekt MŠ U Uranie Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity.

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001253

Finanční rámec projektu

Celkové způsobilé výdaje 698 616,00 100
Podpora poskytovaná z OP PPR 698 616,00 100%

z toho podpora z ESF 349 308,00 50%
z toho podpora z rozpočtu HMP 349 308,00 50%

Publicita projektu

Prezentace stáže v Anglii

Prezentace stáže Irsko 2019

01.09.2018 31.12.2020
OP VVV Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Více o projektu se dozvíte zde: Text-o-projektu-na-web_komplexni-podpora_akt

01.09.2019 31.08.2021
SFŽP Zahrada čtvero ročních období: „PŘÍSTAV“ ZAHRADA – ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ: „PŘÍSTAV“
Účelem projektu je úprava a revitalizace zahrady včetně doplnění pobytových, herních a výukových prvků, které umožní pobyt a zároveň výuku dětí venku. Centrální herní plocha je tvořena sestavou vodních korýtek, situovaná ve velké pískové ploše, která je vymezena vyvýšeným lemem. V ploše je plocha s barevnými kamínky z recyklovaného skla. Stávající pískoviště je zachováno a doplněno dřevěným obkladem, který z horní sedací strany pokračuje i na boční stěny uvnitř pískoviště. Východní část pozemku byla upravena navýšením zeminy a osetím. V severní části pozemku jsou z živých vrbových proutků vrbové stavby, chýše a tunely. Objekt byl založen ve spolupráci s rodiči. U budovy MŠ jsou pěstební truhlíky z palet doplněné nádobami k pěstování bylinek.Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

 

PUBLICITA PROJEKTU – PLAKÁT:

Zahrada 4 ročních období Přístav

Fotodokumentace Přístav Budky

Fotodokumentace Přístav Korýtka2

Fotodokumentace Přístav Korýtka

Fotodokumentace Přístav Záhony

17.7.2019 30.11.2020
OP PPR Podpora multikulturality v MŠ U Uranie Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Roční obrat organizace v EUR: 7.390.923,58

Základní údaje o Cílové skupině:

– celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 295

– počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 27

PUBLICITA – PLAKÁT

Prezentace ze stáže ve Španělsku

Prezentace ze stáže Madeira

1.1.2021 31.12.2022
Výzva číslo: 02_20_081 / OP VVV Personální podpora v MŠ U Uranie formou Šablon III. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

1.9.2021

30.6.2023

Výzva číslo: 07_19_073 / OP PPR Ekoučebna aneb pojďme se učit a potkávat venku! Cílem projektu je modernizace a vybavení mateřské školy řešící vznik venkovní učebny. Součástí je i pořízení vybavení, které zlepší kvalitu a možnosti předškolního vzdělávání žáků ZŠ a partnerské organizace ZŠ T.G.Masaryka.

1.11.2022

31.10.2023
Výzva číslo: 07_19_071 / OP PPR Podpora multikulturality v MŠ U Uranie Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

1.1.2021

31.12.2022
CZ.02.02.XX/00/22_

002/0004071

OP JAK MŠ U URANIE Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

PUBLICITA – PLAKÁT

1.1.2023

31.12.2025

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU V rámci čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, byly pořízeny digitální učební pomůcky a zařízení pro unplugged aktivity naplňující účel dle článku 7 Výzvy MŠMT k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022.

PUBLICITA – PLAKÁT