Denní režim

6,30 odemykáme
6,30 – 7,30 scházení dětí
Maniny

Ortenovo náměstí

Varhulíkové

6,30

6,30

7,00

7,30 – 8,20 přecházení dětí do svých tříd
(nabídka činností, volná hra – spontánní zájmové aktivity)
8,30 ZAMYKÁNÍ ŠKOLY!
8,30 – 8,45 individuální činnosti ve třídách, pohybové aktivity
8,45 – 9,15 svačina MLADŠÍ DĚTI
9,00 – 9,20 svačina STARŠÍ DĚTI
9,15 – 9,45 aktivity dle třídních vzdělávacích programů
9,45 – 11,45 pobyt venku, aktivity dle třídních vzdělávacích programů, nabídka environmentálních aktivit
11,45 – 12,15 oběd MLADŠÍ DĚTI
12,00 – 12,30 oběd STARŠÍ DĚTI
12,30 – 13,00 ROZCHÁZENÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ
13,00 – 14,30 odpočinek
14,30 – 15,00 svačina
od 15,00 rozcházení dětí
15,00 – 17,00 pobyt venku, aktivity dle třídních vzdělávacích programů, volná hra
16,30 – 17,00 Děti přecházejí do třídy s provozem do 17 hodin
17,00 UKONČENÍ DENNÍHO PROVOZU

 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Příchod dětí do mateřské školy končí v 8,20 hod. ve své třídě. Pozdější příchod dítěte je možný jen na základě dohody rodičů s třídní učitelkou.

Příchod pro děti, které plní povinnou předškolní docházku, přichází do mateřské školy v čase do 8,20 hodin. Povinné předškolní vzdělávání bude probíhat v rozsahu minimálně 4 hodin denně v čase od 08,20 hodin, 5 dní v týdnu, mimo hlavní a vedlejší školní prázdniny, jejichž rozsah stanoví MŠMT organizačním pokynem pro každý školní rok.

V 8,20 budou děti, které plní povinný předškolní ročník již předány třídní učitelce. Pozdější příchod musí zákonný zástupce řádně omluvit na omluvném listě.

Vyzvedávání dětí po obědě je stanoveno od 12,30hod do 13,00hod. Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je možné od 15,00hod do konce provozu školy. Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté hry a k úklidu hraček. Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte opustí neprodleně areál školy.

V případě konání akce, jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností školy, a je tedy dobrovolná, a účast na ní je dána přítomností rodičů, pak za dítě zodpovídají zákonní zástupci. Pokud se akce účastní dítě, které doposud nebylo předáno rodičům, odpovídá za jeho bezpečnost pracovník školy, který byl dohledem pověřen. V průběhu akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat zásady pro zajištění bezpečnosti.

Provoz mateřské školy v červenci a srpnu bude přerušen minimálně na dobu pěti týdnů. Rozsah přerušení bude oznámen ředitelkou školy dva měsíce předem v aplikace LYFLE. Zároveň budou zveřejněny informace o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v době omezení nebo přerušení provozu školy. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i jiném období než stanoveném v odstavci VII/3. Informaci zveřejní ředitelka v aplikaci LYFLE neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.