MŠ U Uranie zápis pro školní rok 2024 / 2025

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS PRO ROK 2024 / 2025

Termín: 15. 4. – 26. 4. 2024

Dokumenty, které jsou Vám byly vygenerovány elektronickým zápisem ke stažení a vytištění, JE NUTNÉ PODAT V ŘÁDNÉM TERMÍNU ZÁPISU 6.5. A 7.5. DO MŠ způsoby uvedenými níže. Nestačí pouze elektronický předzápis.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2024 / 2025

Zápis pro MŠ U Uranie (pracoviště: Na Maninách, Ortenovo náměstí, Varhulíkové) bude probíhat v ředitelně MŠ U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a, provozní vchod z ulice U Pergamenky. PODÁVÁ SE POUZE JEDNA ŽÁDOST, KTERÁ PLATÍ NA VŠECHNA NAŠE PRACOVIŠTĚ.

Před podáním Žádosti do naší mateřské školy doporučujeme seznámit se s naším Školním vzdělávacím programem: Školní vzdělávací program Od podzimu do léta 2023 – 2024

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání lze podat až do čtyř různých mateřských škol, přičemž je nutné v Žádosti označit, kterou z nich preferujete a uvádět preference na všech přihláškách stejně.

Možnosti podání dokumentů k zápisu dne 6.5. – 7.5.2024:

 1. Osobní předání (přítomnost dítěte není nutná): 6. 5. – 7. 5. 2024 vždy 9:00 až 11:30 a 12:30 až 16:30 hodin v ředitelně MŠ U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a, provozní vchod z ulice U Pergamenky – preferovaná forma (termín je možné si rezervovat telefonicky na čísle 771 275 905)
 2. Datová schránka školy – vuk5yk7 V ŘÁDNÉM TERMÍNU
 3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze poslat jen prostý email) V ŘÁDNÉM TERMÍNU
 4. Doporučenou poštou na adresu: MŠ U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a, 170 00, Praha 7 (V ŘÁDNÉM TERMÍNU rozhodující je datum podání na poštu)

Náležitosti k zápisu:

 • Žádost o přijetí – předem řádně vyplněná a podepsaná
 • Podmínky a kritéria pro přijímání dětí – podepsané
 • Evidenční list – předem řádně vyplněný a podepsaný, potvrzený lékařem s údaji o řádném očkování dítěte
 • Oznámení o nahlédnutí do spisu – s sebou 2x vyplněné a podepsané
 • Čestné prohlášení – předem řádně vyplněné a podepsané
 • Rodný list dítěte – originál k nahlédnutí
 • Občanský průkaz / cestovní pas zákonného zástupce, který žádost podává
 • Doklad o trvalém pobytu DÍTĚTE na Praze 7 / Doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR (cizinci)
 • Kopii doporučení z vyšetření poradenského zařízení – u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na odboru MČ Praha 7, který vede evidenci obyvatel.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Další informace:

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2024 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.