přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ U Uranie
MŠ U Uranie

УКРАЇНА зарахування до дитячого садка

РІШЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ / НЕПРИЙНЯТТЯ

Директор школи вирішив не пускати дітей через заповненість навчального закладу. Більш детальну інформацію та подальшу процедуру було повідомлено заявникам особисто.

Rozhodnutí o přijetí-nepřijetí Zápisy Ukrajina 19.6.2023

Zvláštní zápisy- Lex Ukrajina

ROZHODNUTÍ PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ


Ředitel školy rozhodl o nepřijetí dětí z důvodu plné kapacity školy. Bližší informace a další postup byl uchazečům sdělen osobně.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 najdete zde: MŠ U Uranie (msuranie.cz)

Prázdninový provoz

Vážení zákonní zástupci,

v tomto roce je po projednání se zřizovatelem stanoven Prázdninový provoz Mateřské školy U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a na termín: od 10. 7. 2023 do 28. 7. 2023 včetně.

V termínu od 3. 7. 2023 do 7. 7. 2023 bude mateřská škola uzavřena.

Prázdninový provoz bude probíhat pro všechna naše pracoviště v hlavní budově Na Maninách 1080/29a.

Bližší informace týkající se termínu a závazného přihlášení k prázdninovému provozu budeme zasílat prostřednictvím aplikace LYFLE. Přihlášky budou závazné.

V mateřské škole Vás po prázdninách opět přivítáme 4. 9. 2023

 

Termíny:

Elektronický předzápis: 11. 4. – 21. 4. 2023

Odevzdání dokumentů do MŠ: 3. 5. – 4. 5. 2023 vždy 9:00 až 11:30 a 12:30 až 16:30 hodin

Bližší informace postupně aktualizujeme na našich stránkách zde: MŠ U Uranie (msuranie.cz)

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v MŠ U Uranie, který se bude konat ve středu 15. 3. 2023 od 10:00 do 11:30 a od 15:30 do 17:00 hodin.

Přijďte se podívat.

Tým MŠ U Uranie

Vážení rodiče,

zasíláme informace k balíčku pomoci. Jedná se o pokračování podpory v rámci okamžité pomoci Pražanům.

Pokud rodič podával včas svou žádost v období podzimu 2022 (do 28.října), byla mu schválena, znovu již žádat nemusí.

Jde především o rodiče, kteří v roce 2023 vyhodnotili svou situaci jinak a potřebují pomoci se zaplacením školních obědů, „školného“ v mateřské škole, či přispět na mimoškolní aktivity dětí.Vyplněné žádosti podávejte osobně v ředitelně MŠ, optimálně do 31.1.2023.

Více o „Balíčku okamžité pomoci“:

V případě dotazů se obracejte přímo na: nikola.dvorakova@msuranie.cz, tel.: 771 275 905.

Vážení zákonní zástupci,

naše mateřská škola bude o vánočních prázdninách uzavřena od 23.12.2022 a otevře se dne 2.1.2023.

Mgr. Michaela Kuběnová

V Praze dne 22. 11. 2022

                                                      

Vážení a milí rodiče,

na základě zjišťování docházky, a po projednání se zřizovatelem, bude dne 18. 11. 2022 Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a se všemi pracovišti (Na Maninách, U Pergamenky, Ortenovo náměstí, Varhulíkové) UZAVŘENA.

Velice si vážíme Vaší spolupráce při nahlášení dětí na daný den.

Michaela Kuběnová

Srdečně Vás zveme na Pečení brambor a Jablkobraní, které se koná 18. 10. 2022 od 16:00 hodin na Velké zahradě MŠ U Uranie Na Maninách. Těšíme se na Vás.

Pokud patříte mezi nízkopříjmové rodiny, samostatně žijící seniory či další skupiny, které nejvíce ohrožuje současné zdražování nebo máte někoho takového ve svém sousedství, Magistrát hlavního města Prahy přináší balíček okamžité pomoci pro Pražany v nouzi. Opatření v tomto balíčku rychle a adresně pomohou domácnostem ohroženým chudobou či ztrátou bydlení. O pomoc pro potřebné rodiny žáků ZŠ a MŠ si můžete prostřednictvím naší školy žádat v termínu od 1. 10 do 21. 10. 2022.
Veškeré informace a dokumenty k jednotlivým formám pomoci Pražanům najdete na stránkách: Pomoc Pražanům (praha.eu) Více informací zde: Rychlá pomoc v době nouze | Praha 7

MŠ U Uranie interní směrnice – FOND SOLIDARITY (BOPP)

Vyplněné žádosti doneste osobně do ředitelny MŠ.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 2022/23 na nově otevírané pracoviště Varhulíkové 12 proběhne dne 16. 9. v čase 7:30 – 15:00 hodin v ředitelně MŠ U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a, provozní vchod z ulice U Pergamenky.

Dostavte se osobně s následujícími dokumenty:

 • Žádost o přijetí
 • Oznámení
 • Evidenční list (nemusí nepřijaté děti z řádného Zápisu do MŠ U Uranie ze dne 3. 6. 2022)
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz / cestovní pas zákonného zástupce, který žádost podává
 • Doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR (cizinci), Doklad o trvalém pobytu DÍTĚTE na Praze 7

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci, který žádost podává, předáno osobně dne 22. 9. 2022 v čase 7:30 – 11:30 hodin v ředitelně MŠ U Uranie.

Otevřena bude: 1 třída pro 24 dětí

Školní rok 2022/23 začíná 1. září 2022. Všichni nově přijatí obdrží 29. 8. – 30. 8. informační email od třídní paní učitelky. Těšíme se na Vás!

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Základní částka pro školní rok 2022/2023 na celodenní provoz činí 800,-Kč měsíčně.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které před začátkem školního roku dosáhnou věku 5 let.

Опублікування результатів спеціальної реєстрації / Lex Ukrajina školství/

Директор школи вирішив не приймати дітей через повну наповненість школи.

Детальна інформація буде надіслана кандидатам поштою.

Zveřejnění výsledků zvláštního zápisu / Lex Ukrajina školství/

Ředitel školy rozhodl  o nepřijetí dětí z důvodu plné kapacity školy.

Bližší informace budou uchazečům zaslány poštou.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr. Michaela Kuběnová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany / які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu / які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису6. – 9. 6. 2022 v době od 13:00 do 15:00 hod

Místo zápisu / Місце запису: Zastupitelském sále Úřadu městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7.

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva / Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let / У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty / Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole) / заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu); / документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat; / документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let) / довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

e) potvrzení dětského lékaře z ČR, že je dítě zdravé a může do kolektivu (platí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let) / підтвердження від чеського педіатра, що дитина здорова і може приєднатися до колективу (стосується дітей, які виконують обов’язкову дошкільну освіту (тобто дітей, які на 31.8.2022 досягли 5 років)

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. / Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Praze dne/дата 20.5.2022

Mgr. Michaela Kuběnová Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Критерії прийому дітей до дошкільної освіти до дитячих садків / Kritéria_k_prijeti do MS-2022-2023_UKR

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу / Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Запис до дитячого садочка для дітей з України

Дорогі батьки,

запис дітей до дитячих садочків Праги 7, які перебувають під тимчасовим захистом у зв’язку з війною в Україні, буде відбуватись з 6 по 9 червня 2022 року з 13:00 до 15:00. Запис не буде проходити у школах, але в управлінні міського округу Праги 7, U Průhonu 1338/38, Прага 7.

В установі будуть представлені всі загальноосвітні школи:

 • Факультетський дитячий садок при Педагогіцькому факультеті Карлового університету, Прага 7, Na Výšinách 3
 • Дитячий садок Kostelní, Прага 7, Kostelní 37/7
 • Дитячий садок, Прага 7, Letohradská 1a
 • Дитячий садок, Прага 7, Nad Štolou 6
 • Дитячий садок U Uranie, Прага 7, Na Maninách 1080/29a
 • Факультетська початкова школа PedF UK та дитячий садок U Studánky Прага 7, Umělecká 8
 • Лісовий дитячий садок Bobulka
 • Початкова школа та дитячий садок Прага 7, Tusarova 21

Заявку можна завантажити TYT або заповнити в день реєстрації.

З собою принести:

 1. дитячу візу;
 2. особистий документ одного з батьків (паспорт) – документ, з якого випливає право представляти дитину;
 3. місце проживання дитини для визначення нахилу (наприклад, договір оренди, підтвердження проживання;
 4. підтвердження дитячого лікаря з Чеської Республіки о повинній вакцинації, імунітету чи протипоказання ( для дітей, котрим до 31.8.2022 є 3-4 роки);
 5. заяву лікаря з Чеської Республіки, що дитина є здоровою, а може йти до колективу ( для дітей, котрим до 31.8.2022 виповнилося 5 років).

Zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny

Vážení rodiče,

zápisy do mateřských škol Prahy 7 pro děti, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, budou probíhat na ve dnech 6. – 9. 6. 2022 v době od 13:00 do 15:00 hod. Zápis nebude ve škole, ale v Zastupitelském sále Úřadu městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7.

Zde budou přítomni zástupci všech škol v Praze 7:

 • Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7,Na Výšinách 3
 • Mateřská škola Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7
 • Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a
 • Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6
 • Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a
 • Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8
 • Lesní mateřská škola Bobulka
 • Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21

Žádost si můžete stáhnout ZDE, nebo ji vyplníte na místě v den zápisu.

S sebou přineste (povinná příloha žádosti):

 1. vízum dítěte;
 2. osobní doklad rodiče (pas) – doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 3. doklad o místě pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)
 4. potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti, dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).
 5. vyjádření lékaře z ČR, že dítě je zdravé a může do kolektivu (platí pro děti, které dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).

Adaptační skupiny

 

Praha 7 postupně otevírá adaptační skupiny pro děti, které utíkají před válkou z Ukrajiny. Skupiny jsou určené dětem ve dvou věkových kategoriích: 3-6 let a 7-15 let, které mají přihlášený pobyt v Praze 7.

 

Přihlašování do skupin je možné prostřednictvím e-mailu: skolyUKR@praha7.cz

V případě zájmu o přihlášení dítěte do mailu uveďte:

·         jméno a datum narození dítěte

·         jméno zákonného zástupce

·         telefonický kontakt, e-mail

·         adresu přihlášeného pobytu

·         kontaktní osobu mluvící česky (pokud je k dispozici)

Děti budou postupně zařazovány do adaptačních skupin. Ozveme se vám. Prosíme o trpělivost, skupiny vznikají postupně, jak se nám je daří zprovozňovat.

Děkujeme.

UA

Прага 7 поступово відкриває адаптаційні групи для дітей, які тікають від війни з України. Групи призначені для дітей двох вікових категорій: 3-6 років і 7-15 років, які мають зареєстроване перебування в Празі 7.

Запис  до груп можливий за допомогою електронної пошти: skolyUKR@praha7.cz

Якщо ви зацікавлені в реєстрації дитини на електронну пошту, вкажіть:

· Ім’я та дата народження дитини
· Ім’я законного представника
· Контактний телефон, e-mail
· Адреса зареєстрованого перебування
· Чеська контактна особа (за наявності)

Дітей поступово зараховуватимуть до адаптаційних груп. Ми вам зателефонуємо. Наберіться терпіння, групи формуються поступово, у міру того, як ми встигаємо їх запустити.

RU

Прага 7 постепенно открывает адаптационные группы для детей, спасающихся от войны из Украины. Группы предназначены для детей двух возрастных категорий: 3-6 лет и 7-15 лет, имеющих регистрацию пребывания в Праге 7.

Оформление  в группы возможно по : skolyUKR@praha7.cz

Если вы заинтересованы в регистрации ребенка, в электронном письме укажите:

· ФИО и дата рождения ребенка
· Имя законного представителя
· Контактный телефон, электронная почта
· Адрес регистрации пребывания
· Чешскоязычное контактное лицо (при наличии)

Детей постепенно распределят по группам адаптации. Мы позвоним вам. Пожалуйста, наберитесь терпения, группы формируются постепенно, по мере того, как мы успеваем запустить их в работу.

Termíny:

Elektronický předzápis: 11. 4. – 25. 4. 2022

Odevzdání dokumentů do MŠ: 4. 5. – 5. 5. 2022

Bližší informace postupně aktualizujeme na našich stránkách zde: MŠ U Uranie (msuranie.cz)

29. 3. 2022 od 17:00 do 18:30 hodin

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v MŠ U Uranie, který se bude konat v úterý 29. 3. 2022 od 17:00 do 18:30 hodin na adrese Na Maninách 1080/29a, Praha 7.

Přijďte se podívat.

Tým MŠ U Uranie

Zastupitelstvo MČ Praha 7 na svém zasedání v pondělí 24. 1. 2022 schválilo novou Strategii 2030. Inovativně pojatý dokument, do jehož naplňování a aktualizací bude zapojena široká veřejnost, dává nahlédnout do blízké budoucnosti Sedmičky a představuje jednotlivé oblasti důležité pro kvalitní fungování městské části a spokojený život jejích obyvatel.

Informativní video s Klárou Cibulkovou:

Můžete se zapojit i Vy!
Stačí se přihlásit na: www.praha7.mobilnirozhlas.cz a při registraci zvolit téma: „Chci plánovat Sedmičku“.

Chcete vědět více! :

Strategie 2030

S pozdravem
Míša Kuběnová

Mgr. Michaela Kuběnová
Ředitelka školy
Mail: reditelka@msuranie.cz
Tel: +420 777 022 468
Mateřská škola U Uranie
Na Maninách 1080/29a
Praha 7 Holešovice, 170 00

Vážení rodiče,
připojujeme se k akci na podporu Ukrajiny. Zalíbila se nám vize nadačního fondu Modrá rybka, a sice, že by co nejvíce vojáků i civilistů na Ukrajině mělo u sebe lékárničku. Byli by tedy všichni schopni poskytnout první pomoc, pokud by bylo třeba. Pojďme společně uskutečnit tuto vizi!

Proč právě autolékárničky? Autolékárničky jsou malé a je možné je nosit u sebe v batohu nebo tašce a použít je k okamžitému ošetření akutního zranění (např. zastavit krvácení nebo obvázat ránu).

Jaké autolékárničky nosit? Vybavené, malé, v měkkém obalu, které se vejdou do tašky či batohu.

Kdo pořádá sbírku? Sbírku pořádá nadační fond Modrá rybka (Kobyliské náměstí 6, Praha), https://www.facebook.com/nfmodrarybka/

Autolékárničky vybíráme od 1. 3. do 9. 3. 2022.
Ve čtvrtek 9. 3. 2022 po obědě je odvezeme do Modré rybky.
Kde autolékárničky předat? Autolékárničky můžete předat Vaší třídní učitelce.

Děkujeme, že pomáháte s námi!!

Tým MŠ U Uranie

Vážení zákonní zástupci,

v  období vánočních prázdnin  od  23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 bude Mateřská škola U Uranie UZAVŘENA.

V Praze dne 07. 10. 2021, Mgr. Michaela Kuběnová

» Dostali jste se do tíživé finanční či osobní situace?
» Zdá se vám, že nezvládáte zvyšující se tlak a napětí v rodině?
» Máte pocit ohrožení, strach z budoucnosti?
» Obáváte se ztráty zaměstnání nebo bydlení?
» Nedaří se Vašemu dítěti ve škole?

Naši odborníci – specialisté vám pomohou s konkrétními situacemi a provedou vás
systémem podpory a služeb, které lze v krizových situacích využít.
Veškeré služby poskytujeme rodinám z Prahy 7 BEZPLATNĚ, ANONYMNĚ
A V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ. Nepotřebujete žádné doporučení.

KONTAKT:
tel: 770 199 296, e-mail: poradenstvi@praha7.cz | Po – Pá: 9 – 17 hod.
Pokud máte nízký kredit na telefonu, zavoláme vám zpět.

Projekt Implementace case managementu do sociálního poradenství na Praze 7,
reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017184, je spolufi nancován z fi nančních zdrojů EU a státního rozpočtu ČR

 

Poradna pro rodiny v tíživé situaci

Vážení rodiče,
dne 27. 9. 2021 bude, po dohodě se zřizovatelem, Mateřská škola U Uranie se všemi pracovišti
(Na Maninách, U Pergamenky, Ortenovo náměstí) uzavřena.
Ceníme si spolupráce při zjišťování docházky v tento den.
Děkujeme.
S pozdravem
Michaela Kuběnová

Dobrý den,
jelikož naše mateřská škola užívá ke komunikaci s rodiči aplikaci LYFLE, níže se Vám zobrazí přehledný plakát, který shrnuje všechny funkce této aplikace i s novinkami pro rok 2021.
Přejeme hezký začátek nového školního roku 2021 – 2022.

V Praze dne 31.8.2021 Zuzana Straková, asistentka ředitelky

MŠ Nad Štolou vyhlašuje mimořádný zápis dětí do MŠ s nástupem od 1. 9. 2021. Zápis bude probíhat v termínu 29. – 30. 7. 2021.

Více informací naleznete ZDE.

 

Webové stránky se v současné době průběžně aktualizují na nový školní rok 2021/2022. Finální verze bude v platnosti k 30.8.2021. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

na základě jednání vlády ze dne 29. 4. 2021 informovalo MŠMT, že dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  se  od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost  všech dětí v mateřské škole. Provoz MŠ  bude standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující MŠ).

Provoz MŠ od 6.30 do 17.00 hodin.

Moc Vás všechny zdravíme a těšíme se na Vás i Vaše děti.

V Praze dne 30. 4. 2021  Mgr. Michaela Kuběnová

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si Vás dovolujeme informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12. 4. 2021.

Návrat do mateřské školy se týká dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání a dětí, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí.

Bližší informace jsme zasílali zákonným zástupcům prostřednictvím aplikace LYFLE/třídními emaily, obecně také zde https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021.

Překlady „Informací o provozu škol od 12. 4. a informací o testování“: https://cizinci.npi.cz/preklady-v-priprave-informace-o-provozu-skol-od-12-4-2021-a-info-letak-pro-rodice-k-testovani/.

V případě dotazů se obracejte na:

Andrea Dvořáková – zástupkyně ředitelky, MŠ Na Maninách a MŠ U Pergamenky
telefon: +420 736 118 937
email: zastupkyne@msuranie.cz

Helena Mikolášková – zástupkyně ředitelky, MŠ Ortenovo náměstí
telefon: +420 739 630 246
email: zastupkyne.ortenak@msuranie.cz

 

V Praze dne 12. 4. 2021 Mgr. Michaela Kuběnová

Na níže uvedeném odkazu jsme aktualizovali informace týkající se elektronického předzápisu a zápisu pro školní rok 2021/2022 včetně termínů a postupu registrace.

Informace ohledně elektronického předzápisu a zápisu pro školní rok 2021/2022

Dne 30.3.2021 Michaela Kuběnová, ředitelka

VÁŽENÍ RODIČE,

MATEŘSKÁ ŠKOLA U URANIE, PRAHA 7, NA MANINÁCH 1080/29A JE Z ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR – SE VŠEMI SVÝMI PRACOVIŠTI, VČETNĚ DĚTSKÝCH SKUPIN UZAVŘENA DO 11. 4. 2021.

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) za měsíc březen je 0,-Kčza duben bude alikvótně snížena dle počtu dní provozu. Případné přeplatky/nedoplatky budou dořešeny po otevření mateřské školy.

Hodně síly všem.

S pozdravem
Michaela Kuběnová

Vážení,
rádi bychom Vás informovali o PORADNĚ PRO RODINU V TÍŽIVÉ SITUACI V SOUVISLOSTI S COVID 19, kterou zaštiťuje Městská část Prahy 7. Jejím cílem je nabídnout ohroženým rodinám komplexní podporu. Bližší informace najdete v přiloženém letáku.

Další službou, kterou se MČ P7 snaží rodinám zprostředkovat, je doučování dětí, zde je důležitá koordinace spolupráce se školou. V případě zájmu, prosím, kontaktujte lokální koordinátorku Terezu Rafoth rafotht@praha7.cz .

V případě potřeby je také možné kontaktovat přímo sdílenou psycholožku, která je hrazena v rámci projektu MAP2: sylvie.kroupova@seznam.cz . Po kontaktování e-mailovou formou poskytuje konzultace po telefonu.

Děkuji za pozornost.
Zuzana Straková

Poradna pro rodiny leták

Vážení a milí,
máme pro Vás březnovou výzvu s názvem „PŘIVOLEJTE S NÁMI JARO“!
Budeme rády, když společně s dětmi vyrobíte doma jakoukoli jarní ozdobu a pověsíte ji na plot mateřské školy. Termín je do 21.3., tedy po dobu uzavření MŠ, ať se po návratu můžeme těšit na jarní školku. Prosíme, abyste využili nejrůznější materiály, které máte doma a které vydrží i nepřízeň počasí, ať nám dané ozdoby vydrží co nejdéle (ze dřeva, drátků, plastu, kamínků…). Trochu inspirace viz příloha, ale fantazii se meze nekladou 🙂 Zapojit se mohou úplně všichni.
Na Vaše výrobky se budeme moc těšit,
MŠ U Uranie

Vážení rodiče,

za závažných organizačních důvodů není mateřská škola schopna provoz školního stravování zabezpečit.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 3.3.2021 Mgr. Michaela Kuběnová

Vážení,

informujeme Vás o prodloužení UZAVŘENÍ MŠ ORTENOVO NÁMĚSTÍ na adrese Ortenovo náměstí 1505/37, 170 00 Praha 7 do 25. 2. 2021.

Bližší informace v přiloženém „Rozhodnutí HSHMP“.

S pozdravem
Michaela Kuběnová

Rozhodnutí HSHMP

Vážení,

z „Rozhodnutí“ Hygienické stanice hlavního města Prahy je Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách UZAVŘENA.

Bližší informace v přiloženém „Rozhodnutí“.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Michaela Kuběnová

ROZHODNUTI_MS__U_Uranie_P7__Na_Maninach_a_U_Pergamenky

ROZHODNUTI_MS__U_Uranie_P7__Ortenovo_nam._1505_37