Опублікування результатів спеціальної реєстрації / Lex Ukrajina školství/

Директор школи вирішив не приймати дітей через повну наповненість школи.

Детальна інформація буде надіслана кандидатам поштою.

Zveřejnění výsledků zvláštního zápisu / Lex Ukrajina školství/

Ředitel školy rozhodl  o nepřijetí dětí z důvodu plné kapacity školy.

Bližší informace budou uchazečům zaslány poštou.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr. Michaela Kuběnová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany / які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu / які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису6. – 9. 6. 2022 v době od 13:00 do 15:00 hod

Místo zápisu / Місце запису: Zastupitelském sále Úřadu městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7.

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva / Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let / У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty / Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole) / заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu); / документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat; / документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let) / довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

e) potvrzení dětského lékaře z ČR, že je dítě zdravé a může do kolektivu (platí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let) / підтвердження від чеського педіатра, що дитина здорова і може приєднатися до колективу (стосується дітей, які виконують обов’язкову дошкільну освіту (тобто дітей, які на 31.8.2022 досягли 5 років)

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. / Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Praze dne/дата 20.5.2022

Mgr. Michaela Kuběnová Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Критерії прийому дітей до дошкільної освіти до дитячих садків / Kritéria_k_prijeti do MS-2022-2023_UKR

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу / Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Запис до дитячого садочка для дітей з України

Дорогі батьки,

запис дітей до дитячих садочків Праги 7, які перебувають під тимчасовим захистом у зв’язку з війною в Україні, буде відбуватись з 6 по 9 червня 2022 року з 13:00 до 15:00. Запис не буде проходити у школах, але в управлінні міського округу Праги 7, U Průhonu 1338/38, Прага 7.

В установі будуть представлені всі загальноосвітні школи:

 • Факультетський дитячий садок при Педагогіцькому факультеті Карлового університету, Прага 7, Na Výšinách 3
 • Дитячий садок Kostelní, Прага 7, Kostelní 37/7
 • Дитячий садок, Прага 7, Letohradská 1a
 • Дитячий садок, Прага 7, Nad Štolou 6
 • Дитячий садок U Uranie, Прага 7, Na Maninách 1080/29a
 • Факультетська початкова школа PedF UK та дитячий садок U Studánky Прага 7, Umělecká 8
 • Лісовий дитячий садок Bobulka
 • Початкова школа та дитячий садок Прага 7, Tusarova 21

Заявку можна завантажити TYT або заповнити в день реєстрації.

З собою принести:

 1. дитячу візу;
 2. особистий документ одного з батьків (паспорт) – документ, з якого випливає право представляти дитину;
 3. місце проживання дитини для визначення нахилу (наприклад, договір оренди, підтвердження проживання;
 4. підтвердження дитячого лікаря з Чеської Республіки о повинній вакцинації, імунітету чи протипоказання ( для дітей, котрим до 31.8.2022 є 3-4 роки);
 5. заяву лікаря з Чеської Республіки, що дитина є здоровою, а може йти до колективу ( для дітей, котрим до 31.8.2022 виповнилося 5 років).

Zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny

Vážení rodiče,

zápisy do mateřských škol Prahy 7 pro děti, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, budou probíhat na ve dnech 6. – 9. 6. 2022 v době od 13:00 do 15:00 hod. Zápis nebude ve škole, ale v Zastupitelském sále Úřadu městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7.

Zde budou přítomni zástupci všech škol v Praze 7:

 • Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7,Na Výšinách 3
 • Mateřská škola Kostelní, Praha 7, Kostelní 37/7
 • Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a
 • Mateřská škola, Praha 7, Nad Štolou 6
 • Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a
 • Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8
 • Lesní mateřská škola Bobulka
 • Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21

Žádost si můžete stáhnout ZDE, nebo ji vyplníte na místě v den zápisu.

S sebou přineste (povinná příloha žádosti):

 1. vízum dítěte;
 2. osobní doklad rodiče (pas) – doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 3. doklad o místě pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)
 4. potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti, dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).
 5. vyjádření lékaře z ČR, že dítě je zdravé a může do kolektivu (platí pro děti, které dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).

Adaptační skupiny

 

Praha 7 postupně otevírá adaptační skupiny pro děti, které utíkají před válkou z Ukrajiny. Skupiny jsou určené dětem ve dvou věkových kategoriích: 3-6 let a 7-15 let, které mají přihlášený pobyt v Praze 7.

 

Přihlašování do skupin je možné prostřednictvím e-mailu: skolyUKR@praha7.cz

V případě zájmu o přihlášení dítěte do mailu uveďte:

·         jméno a datum narození dítěte

·         jméno zákonného zástupce

·         telefonický kontakt, e-mail

·         adresu přihlášeného pobytu

·         kontaktní osobu mluvící česky (pokud je k dispozici)

Děti budou postupně zařazovány do adaptačních skupin. Ozveme se vám. Prosíme o trpělivost, skupiny vznikají postupně, jak se nám je daří zprovozňovat.

Děkujeme.

UA

Прага 7 поступово відкриває адаптаційні групи для дітей, які тікають від війни з України. Групи призначені для дітей двох вікових категорій: 3-6 років і 7-15 років, які мають зареєстроване перебування в Празі 7.

Запис  до груп можливий за допомогою електронної пошти: skolyUKR@praha7.cz

Якщо ви зацікавлені в реєстрації дитини на електронну пошту, вкажіть:

· Ім’я та дата народження дитини
· Ім’я законного представника
· Контактний телефон, e-mail
· Адреса зареєстрованого перебування
· Чеська контактна особа (за наявності)

Дітей поступово зараховуватимуть до адаптаційних груп. Ми вам зателефонуємо. Наберіться терпіння, групи формуються поступово, у міру того, як ми встигаємо їх запустити.

RU

Прага 7 постепенно открывает адаптационные группы для детей, спасающихся от войны из Украины. Группы предназначены для детей двух возрастных категорий: 3-6 лет и 7-15 лет, имеющих регистрацию пребывания в Праге 7.

Оформление  в группы возможно по : skolyUKR@praha7.cz

Если вы заинтересованы в регистрации ребенка, в электронном письме укажите:

· ФИО и дата рождения ребенка
· Имя законного представителя
· Контактный телефон, электронная почта
· Адрес регистрации пребывания
· Чешскоязычное контактное лицо (при наличии)

Детей постепенно распределят по группам адаптации. Мы позвоним вам. Пожалуйста, наберитесь терпения, группы формируются постепенно, по мере того, как мы успеваем запустить их в работу.