Vážení účastníci Zápisu do MŠ 2020 – 2021,

dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít dne 2. 6. 2020 od 8:30 hodin do 16:30 hodin, v budově Mateřské školy U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a, kancelář ředitelky školy. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 777 022 468. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

Vyvěšení rozhodnutí na úřední desce je stanoveno na termín 4. 6. 2020.

Osobní převzetí rozhodnutí je možné v termínu od 8. 6. do 10. 6. 2020, vždy v čase od 8 hodin do 16 hodin v kanceláři ředitelky školy.  

Dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.

Dle § 38 odst. 1 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

 

S pozdravem

Michaela Kuběnová

Ředitelka školy